TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG PHÂN TÍCH

Kỹ năng phân tích là khả năng thu thập thông tin và phân tích kỹ lưỡng thông tin đó. Chúng đề cập đến các kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định dựa trên những hiểu biết sâu sắc rút ra từ thông tin thu thập được. Đây là một kỹ năng…