“Mình đặc biệt yêu thích phần phân tích các dự án bất động sản và xử lý từ chối của khách hàng, với những ví dụ thực tế dễ hiểu minh họa cho các kiến thức nền tảng giúp mình nhanh chóng hiểu và áp dụng được lý thuyết vào tình huống thực tế. Chương trình rất thực tế và mang tính áp dụng cao”.