“Sau mỗi bài giảng đều có những bài tập bám sát giúp mình kiểm tra lại mức độ hiểu bài cũng như thực hành áp dụng các lý thuyết vừa học vào các trường hợp thực tế.”