“Lần đầu tiên mình được dạy về quy trình bán hàng chuyên nghiệp trong bán bất động sản, quy trình gắn với các trạng thái trong quá trình mua hàng của khách hàng để có thể đưa vào quản lý chuyên nghiệp bằng phần mềm CRM. Thật sự tâm đắc với khóa học này và thấy thời gian thật đáng quý”.