“Cộng đồng thành viên có kiến thức và mạng lưới rộng. Một cơ hội tuyệt vời cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ như anh để tìm kiếm thành viên hợp tác khi chuyển hướng sang dòng Bất động sản nghỉ dưỡng.”