Khi thấy khóa học của mình có hướng dẫn rất chi tiết về kỹ năng quản lý mạng lưới cá nhân là chị biết mình có thể yên tâm học rồi.