Có những buổi đi học về Công ty cái là anh gọi ngay các thành viên trong team họp gấp.