Tham gia Quản lý Sales tài năng, minh mới hiểu rõ mình còn thiếu sót ở chỗ nào.