“Không chỉ chú trọng vào kiến thức tiếp thu được mà còn là quá trình tư duy cũng như sự tự phát triển của học viên, đây là một phương pháp đào tạo hiệu quả của Cen mà mình sẽ học hỏi để áp dụng vào quy trình đào tạo các thành viên trong team mình.”